website templates
Bike อุ่นไอรัก

ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ได้พระราชทาน พระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม

ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561 ตามเส้นทางที่กำหนด

เสื้อพระราชทาน Bike อุ่นไอรัก

เสื้อยืดจักรยานพระราชทาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอให้ผู้ซึ่งได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" นำบัตรประจำตัวประชาชน ไปรายงานตัวเพื่อรติดต่อขอรับเสื้อจักรยานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียร " Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ กรณีไม่ได้มารับด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมลงนามผู้มอบอำนาจในการรับสิ่งของพระราชทาน (แทน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนฉบับจริง (ผู้รับแทน) สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มอบอำนาจ) และหลักฐานลำดับที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฯ

การลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

จำนวนผู้ลงทะเบียน

จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2,752 คน

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

hit counter

กำหนดการ

กำหนดการของจังหวัด

วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปั่นจักรยานตามเส้นทางปั่นจักรยานที่จังหวัดกำหนด โดยมีจุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่งกายชุดออกกำลังกายปั่นจักรยาน พร้อมกันเวลาประมาณ 14.00 น. เริ่มปั่นเวลา 15.00 น.

วันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2561

ขอเชิญร่วมซ้อมปั่นจักรยานตามเส้นทางปั่นจักรยานที่จังหวัดกำหนด โดยมีจุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่งกายชุดออกกำลังกายปั่นจักรยาน พร้อมกันเวลาประมาณ 14.30 น. เริ่มซ้อมปั่นเวลา 15.00 น.

วันเสาร์ ที่ 1 - วันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2561

ผู้ลงทะเบียนกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ลำดับที่ 1-2,500 เชิญร่วมพิธีรับมอบเสื้อยืดจักรยานพระราชทาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ด้วยตนเอง ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยลงทะเบียนออนไล์ หรือ เดินทางไปสมัครลงทะเบียนที่จุดบริการ ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเดิม) และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

เกี่ยวกับกิจกรรม

Mobirise

คลินิกจักรยาน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จัด "คลินิกจักรยาน" ให้บริการตรวจสภาพรถจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Mobirise

การจำหน่ายกระบอกน้ำจักรยาน

กระบอกน้ำจักรยาน ราคากระบอกละ 59 บาท มีจำหน่ายที่ด้านหน้าศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561 มีจำนวนจำกัด

เอกสารเผยแพร่และสื่อประชาสัมพันธ์

เรื่อง วันที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การติดต่อ
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เพิ่มเติม) 30 พ.ย. 2561สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร. 0-5361-2156
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดแม่ฮ่องสอน 29 พ.ย. 2561สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร. 0-5361-2156
หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส 0017.3/ว5338 เรื่อง พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจัดรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" 28 พ.ย. 2561สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร. 0-5361-2156
หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส 0017.3/ว5277 เรื่อง การจัดซ้อมปั่นจักรยานกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 23 พ.ย. 2561สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร. 0-5361-2156
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2764/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดแม่ฮ่องสอน 19 พ.ย. 2561สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร. 0-5361-2156

แผนที่

เส้นทางวิ่ง ระยะทาง 15 กิโลเมตร

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบเส้นทางอีกครั้งในวันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561

 1. Start หน้าศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรงไปตามถนนขุนลุมประพาส ข้ามสี่แยกไฟแดง
 2. เลี้ยวขวาอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา ผ่านหน้าที่ทำการไปรษณีย์ ตรงไปผ่านสี่แยกไฟแดงร้าน Cross Road ตรงไป ผ่านสามแยกตลาดสด ตรงไป
 3. เลี้ยวขวา สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน เข้าถนนปางล้อนิคม ผ่าน Tesco Lotus การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน
 4. เลี้ยวซ้ายถนนเลี่ยงหมู่บ้านบ้านใหม่ แล้วตรงไป
 5. ตรงไปผ่านวัดป่าบ้านใหม่ เลี้ยวขวาไปทางท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
 6. ตรงไปผ่านร้านอาหารศรีไพร
 7. ตรงไปผ่านท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน (จุดพักจุดที่ 1 อยู่ที่ลานจอดรถ)
 8. ตรงไปทางสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 9. ตรงไปถึงสี่แยก ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน เลี้ยวซ้าย
 10. ตรงไปถึงตำรวจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน เลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนสิงหนาทบำรุง
 11. ตรงไปตามถนนสิงหนาทบำรุง ผ่านสี่แยกไฟแดงร้าน Cross Road เข้าสู่ถนนมรรคสันติ เลี้ยวซ้ายผ่านกาดคำพลาซ่า เข้าสู่ถนนศิริมงคล ผ่านวัดม่วยต่อ วัดพระนอน และวัดก้ำก่อ
 12. เลี้ยวขวาตรงสนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าสู่ถนนนาวาคชสาร
 13. ตรงไปตามถนนนาวาคชสาร ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึงสามแยกท่าโป่งแดง เลี้ยวขวา (ระวังช่องทางจราจร ให้ปั่นชิดขวา)
 14. ตรงไปถึงสวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าไปกลับรถในสวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน (จุดพักจุดที่ 2 อยู่ภายในสวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
 15. ออกจากสวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาทางเส้นทางเดิม จนถึงสามแยกท่าโป่งแดง เลี้ยวขวาไปทางซุ้มประตูเมืองด้านทิศใต้ (ระวังช่องทางจราจร ให้ปั่นชิดขวา)
 16. ถึงสามแยกซุ้มประตูเมือง เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนขุนลุมประพาส
 17. ตรงไปถึงหน้าศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน Finish และปั่นเข้าศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่อยู่

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถ. ขุนลุมประพาส
ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน
จ. แม่ฮ่องสอน 58000

ติดต่อเรา

Email: moi.mhs.it@gmail.com
โทรศัพท์: 0 5361 2156
โทรสาร: 0 5361 2788