คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน