คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ 0-5361-2888 โทรสาร 0-5361-2788 อีเมล์แอดเดรส moi(dot)mhs(dot)it@gmail.com