สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานการณ์ระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564

ประจำวันที่ 20 เมษายน 2564

ผู้ป่วยสะสม

30

ราย

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม

30

ราย

รักษาหายแล้ว

0

ราย

จำแนกรายอำเภอ

อำเภอ

ผู้ป่วยสะสม

(ราย)

กำลังรักษา

(ราย)

รักษาหายแล้ว

(ราย)

เมืองแม่ฮ่องสอน

1

1

-

แม่สะเรียง

6

6

-

ปาย

12

12

-

ขุนยวม

2

2

-

แม่ลาน้อย

-

-

-

สบเมย

4

4

-

ปางมะผ้า

5

5

-