สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ไม่มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน 290 วัน

(ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563)

ผู้ติดเชื้อรวม

5

ราย

กำลังรักษา

0

ราย

รักษาหายแล้ว

5

ราย

ผู้ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการสะสม

350 ราย

พบเชื้อ

5

ราย

ไม่พบเชื้อ

90

ราย