ITA 2565 รายงานหลักฐานเชิงประจักษ์

ตัวชี้วัดที่ 9. การเปิดเผยข้อมูล

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
ใน 5 ประเด็น คือ

(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ

(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ

(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ

O1

โครงสร้าง

 • แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
 • แสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน
  ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก:

ภายใต้การควบคุม กำกับดูแล ของหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

โดยมี :

นายชาญชัย ดารารัตติกาล

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

เป็นผู้รับผิดชอบและมี

นายสุกฤษฏิ์ สุโขดม

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เป็นผู้ช่วย

 

หน่วยงานเจ้าภาพรอง:

ทุกส่วนราชการ

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย 
  ผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด
 • แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน

O3

อำนาจหน้าที่

 • แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

O5

ข้อมูลการติดต่อ

แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

 • ที่อยู่หน่วยงาน
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • E-mail
 • แผนที่ตั้ง

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

การประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
 • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก:

ภายใต้การควบคุม กำกับดูแล ของประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี :

นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

เป็นผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพรอง:

ทุกส่วนราชการ

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A

 • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม – ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก:

ภายใต้การควบคุม กำกับดูแล ของหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดังนี้

1. สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี :

นายชาญชัย ดารารัตติกาล

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

เป็นผู้รับผิดชอบและมี

นายสุกฤษฏิ์ สุโขดม

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เป็นผู้ช่วย

2. สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี :

นายวุฒิชัย ปะสิริ

ตำแห่นงเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

เป็นผู้รับผิดชอบร่วม

หน่วยงานเจ้าภาพรอง:

ทุกส่วนราชการ

O9

Social Network

 • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถ
  เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
  ยกตัวอย่างเช่นFacebook,Twitter,Instagram เป็นต้น

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลา
  ในการดำเนินการ
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก:

ภายใต้การควบคุม กำกับดูแล ของหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี :

นายชาญชัย ดารารัตติกาล

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

เป็นผู้รับผิดชอบและมี

นายสุกฤษฏิ์ สุโขดม

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เป็นผู้ช่วย
หน่วยงานเจ้าภาพรอง:

ทุกส่วนราชการ

O11

รายงานการกำกับ

ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ O10
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา
  6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2565

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
  และข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานอย่างน้อยประกอบด้วยเป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใดและกำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
 • จะต้องมีอย่างน้อย ๑ คู่มือ

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก:

ภายใต้การควบคุม กำกับดูแล ของประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี :

นายบุญญฤทธิ์ ใจอุ่น

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เป็นผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพรอง:

ทุกส่วนราชการ

การให้บริการ      

*การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

™แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ
1 ปี

™ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย

™เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก:

ภายใต้การควบคุม กำกับดูแล ของคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี :

นางสาวธัญญลักษณ์

ทรรพนันทน์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เป็นผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพรอง:

ทุกส่วนราชการ

O19

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ6 เดือน

™แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ O๑๘

™มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ

™สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย ๖ เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2565

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

™แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

™มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

™เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก:

ภายใต้การควบคุม กำกับดูแล ของหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี :

นายชาญชัย ดารารัตติกาล

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาการ
ในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กลุ่มงานอำนวยการ

เป็นผู้รับผิดชอบและมี

นายชลวีร์ ขจรบุญ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นผู้ช่วย

หน่วยงานเจ้าภาพรอง:

ทุกส่วนราชการ

O22

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 • แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา
  ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2565
 • แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก:

ภายใต้การควบคุม กำกับดูแล ของหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี :

นายถนอมรัตน์ กรดงาม

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เป็นผู้รับผิดชอบและมี

นางสาวณัธฐยาน์ สกุลยุทธเสนี

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นผู้ช่วย

หน่วยงานเจ้าภาพรอง:

ทุกส่วนราชการ

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ O25
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย

 • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 • การพัฒนาบุคลากร
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 • การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
  ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
  ของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก:

ภายใต้การควบคุม กำกับดูแล ของหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี :

นายถนอมรัตน์ กรดงาม

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

เป็นผู้รับผิดชอบและมี

นายณัฏฐนนท์ สายประเสริฐ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้ช่วย

หน่วยงานเจ้าภาพรอง:

ทุกส่วนราชการ

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
  ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานโดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป
  เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อใช้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
  ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2565

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
  ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
  ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก:

ภายใต้การควบคุม กำกับดูแล ของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี :

นางสมใจ ไม้ม่วง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

เป็นผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพรอง:

ทุกส่วนราชการ

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
  ให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

 

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ

(1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่
การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ

O34

นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

 • แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
 • ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก:

ภายใต้การควบคุม กำกับดูแล ของหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี :

นายถนอมรัตน์ กรดงาม

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เป็นผู้รับผิดชอบและมี

นางสาวณัธฐยาน์ สกุลยุทธเสนี

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นผู้ช่วย

หน่วยงานเจ้าภาพรอง:

ทุกส่วนราชการ

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด
 • เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก:

ภายใต้การควบคุม กำกับดูแล ของประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี :

นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

เป็นผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพรอง:

ทุกส่วนราชการ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

ภายใต้การควบคุม กำกับดูแลของหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี :

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของแต่ละส่วนราชการ เป็นผู้ช่วย

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
  ความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ของหน่วยงาน
 • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ
  หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อO36
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 • แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก:

ภายใต้การควบคุม กำกับดูแล ของวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี :

นางสาววิไลวรรณ์ นุ่นสวรรค์

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เป็นผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพรอง:

ทุกส่วนราชการ

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก:

ภายใต้การควบคุม กำกับดูแล ของผู้อำนวยการสำนักงาน
คุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี :

นายนพฤทธิ์ สอนสา

ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ

เป็นผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพรอง:

ทุกส่วนราชการ

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O39
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
 • สามารถจัดทำข้อมูลแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย ๖ เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2564
 • มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
 • มีกำหนดการแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ หรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก:

ภายใต้การควบคุม กำกับดูแล ของแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี :

นางสาวจิราพร กาเรือง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

เป็นผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพรอง:

ทุกส่วนราชการ

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก:

ภายใต้การควบคุม กำกับดูแล ของท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี :

นายณัฐนนท์ ฉัตรกมลวัฒน์

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

เป็นผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพรอง:

ทุกส่วนราชการ

เมนูผู้ใช้

Free Joomla! template by L.THEME